SIIRTO – rekisteri

Tietosuojailmoitus SIIRTO-rekisteriin liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tarkistettu 22.8.2022

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus (SYKE) Latokartanonkaari 11 00790 Helsinki Sähköposti: kirjaamo.syke@ymparisto.fi Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/ Puh. 0295 252 001 Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt: SIIRTO-rekisterin tuki siirtorekisteri-tuki@syke.fi Juha Ruotsalainen tietosuojavastaava@ymparisto.fi +358 295 252 016

Käsittelyn peruste / Mihin käsittelymme perustuu

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta): Jätelain (636/2011) 121 b (Tietojen toimittaminen rekisteriin) § ja 142 § (Jätehuollon rekisterit ja tuottajarekisteri) 4 momentissa tarkoitetun rekisterin pitäminen.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat henkilön nimi, työssä käytetty puhelinnumero sekä työssä käytetty sähköpostiosoite. Käytämme henkilötietoja yhteydenottojen tekemiseen, jos rekisterin tiedoissa huomataan puutteita. Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen vastaanottajat

SYKEn toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy henkilötietoihin. ELY-keskusten ja kuntien jätesiirtojen valvojilla on pääsy niihin tietoihin, joiden lähtö- tai vastaanottopaikka on heidän valvonta-alueellaan. Tilastokeskuksella on pääsy tietoihin aineistosta tehtävää tilastointia ja seurantaa varten. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (SYKE) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi. Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilöllemme. Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.